ARTIKEL 1 ALGEMEEN

Dit intern reglement preciseert de algemene regels voor de goede werking van de sportvereniging “WTC ZEEVOGELS DE HAAN”, hierna de vereniging genoemd.

Dit intern reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de recentste versie van de statuten van de vereniging, zoals die op de Ondernemingsrechtbank worden gepubliceerd. In geval van discrepantie tussen statuten en intern reglement, zullen de statuten steeds voorrang hebben.

Ieder lid van de verenging is geacht kennis te hebben genomen van dit intern reglement en zal zich houden aan de bepalingen van dit reglement.

Door de aansluiting bij de vereniging aanvaarden alle leden de reglementen en gedragscodes van de vereniging en de sportfederatie waarbij de vereniging is aangesloten (met inbegrip van het tuchtreglement) en de bevoegdheid van deze sportfederatie.

De vereniging heeft tot doel het bevorderen van gezonde activiteiten in een ontspannen en vriendschappelijke sfeer, die met wielertoerisme te maken hebben.

Voor de leden van de vereniging betekent dit georganiseerde fietstochten van welke aard ook.

 

ARTIKEL 2 LEDEN

De vereniging bestaat, zoals in de statuten bepaald, uit verschillende soorten leden:

 • Werkende leden: ook wel effectieve/werkelijke leden genoemd, of kortweg dus leden genoemd. Zij zijn personen die deel uit maken van en hebben stemrecht op de algemene vergadering. De voorwaarden waaraan de werkende leden moeten voldoen worden bepaald in de statuten. Een lijst van werkende leden wordt bijgehouden op de zetel.
 • Toegetreden leden: zijn personen die geen lid zijn van de vzw, maar ondersteunen de doelstelling van de vereniging en nemen wel deel aan de activiteiten die de vzw organiseert. Zoals in de statuten voorzien, mogen zij deelnemen aan de Algemene Vergadering, maar zij hebben geen stemrecht.

 

Hun rechten en plichten worden, in voorkomend geval, beschreven in de statuten van de vereniging.

 

Alle leden verbinden zich tevens tot volgende afspraken:

 • Ieder lid wordt gewezen op het bestaan van de statuten en het intern reglement van de vereniging. Een exemplaar van het intern reglement wordt bezorgd aan de leden of er wordt meegedeeld waar het intern reglement ingekeken kan worden, zijnde op de officiële website van de club wtc-dezeevogels.be
 • Ieder lid verbindt zich ertoe om de statuten, het intern reglement en alle andere richtlijnen en gedragscodes van de vereniging te zullen naleven. Ieder lid zal tevens alle regels opgelegd door de sportfederatie waarbij de vereniging aangesloten is, naleven. Bij schending hiervan kan een tuchtsanctie opgelegd worden zoals hierna bepaald.
 • Ieder lid vertoont steeds onberispelijk, verantwoord en sportief gedrag met respect voor de werking van de medewerkers, andere leden en materiaal van de vereniging.
 • Ieder lid kan klachten, wensen of voorstellen indienen bij het bestuur van de vereniging. Het bestuur engageert zich ertoe om het vragende lid binnen een redelijke termijn van antwoord te voorzien.
 • Ieder lid geeft zo snel mogelijk een wijziging van zijn gegevens door aan het bestuur van de vereniging.
 • Ieder lid betaalt tijdig het lidgeld.

 

ARTIKEL 3 LIDMAATSCHAP

3.1. Inschrijving bij een club gebeurt op de volgende wijze: Een kandidaat-lid dient schriftelijk zijn kandidatuur in bij het bestuursorgaan. Deze beslissing moet niet gemotiveerd worden en tegen de beslissing is geen beroep mogelijk. Als het kandidaat-lid geweigerd wordt, kan het lid zich pas 1 jaar later opnieuw kandidaat stellen

De aansluitingsvoorwaarden worden omschreven in de statuten van de vereniging. De aanvaarding en het respecteren van de bepalingen van het intern reglement is één van deze essentiële voorwaarden.

Bij de inschrijving in een club, aanvaardt het lid dat de nodige gegevens ook zullen worden doorgegeven aan de sportfederatie waarbij de vereniging is aangesloten. Op die manier kan het lid aangesloten worden bij deze sportfederatie, teneinde de verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen ten gunste van het lid te kunnen garanderen.

Voor minderjarigen of personen onder bewind zal steeds een ouder of wettelijke vertegenwoordiger zijn/haar toestemming moeten verlenen alvorens de aansluiting gerealiseerd kan worden.

3.2. De jaarlijkse bijdrage van de leden wordt bepaald door het bestuursorgaan van de vereniging.

De tarieven zijn beschikbaar op de officiële website van de club www.wtc-dezeevogels.be

Deze lidmaatschapsbijdrage is jaarlijks te betalen om lid te zijn van de vereniging voor het lopende werkingsjaar, hetzij van 1 januari tot 31 december.

Bij aansluiting tijdens het lopende werkingsjaar blijft de volledige bijdrage verschuldigd.

De ledenbijdrage wordt in geen enkel geval, ook niet in geval van vroegtijdige beëindiging van het lidmaatschap of overmacht in de meest ruime zin (o.a. ziekte, epidemie of pandemie, overheidsmaatregelen, weersomstandigheden, brand, staking, …), terugbetaald, zelfs indien hierdoor de uitoefening van de lidmaatschapsrechten niet gegarandeerd kan worden.

Deze bijdrage omvat het volgende: Dankzij de steun van onze vele sponsors, en de organisatie van onze succesvolle VTT kunnen we als club onze leden heel wat bieden.
We maken ons zelf sterk dat, indien je regelmatig fietst, je meer van ons terugkrijgt, dan je zelf investeert. Meer informatie hier omtrent kan je terug vinden op de website www.wtc-dezeevogels.be. Daar je bent verplicht om aan te sluiten bij een wielerbond, bij voorkeur de "Vlaamse Wielrijdersbond" (www.vwb.be) : 40 euro voor het hele gezin. Zo ben jij en je familie verzekerd bij Ethias, en steeds veilig op pad, 24 op 24, 7 dagen op 7.
Afhankelijk van de ziekteverzekering waarbij je aangesloten bent kun je deze uitgave voor een deel terugkrijgen.

 

ARTIKEL 4 STRUCTUUR 

De structuur van de vereniging is als volgt samengesteld:

De algemene vergadering bestaat uit alle werkende leden en komt minstens éénmaal per jaar samen. Indien nodig kan er een bijzonder algemene vergadering bijeenkomen.

Het bestuursorgaan bestaat uit: minstens 3 leden

De bevoegdheden van het bestuursorgaan staan beschreven in de statuten onder ‘artikel 22’

De taken/bevoegdheden van het dagelijks bestuur zijn opgenomen in de statuten van de vereniging onder ‘Titel V Dagelijks Bestuur’.

Alle bevoegdheden van alle organen worden bepaald door de statuten van de vereniging.

ARTIKEL 5 VEILIG EN ETHISCH VERANTWOORD SPORTEN

Een veilige en ethisch verantwoorde sportomgeving is essentieel voor alle leden om vrijuit en ongestoord te kunnen deelnemen aan de activiteiten. Onze sportvereniging engageert zich daarom tot het naleven van volgende punten:

 • Alle bestuurders en vrijwilligers worden beschermd door het afsluiten van de nodige verzekeringen
 • Alle leden worden beschermd door de verzekering die inbegrepen is in de ledenbijdrage
 • Er wordt gestreefd naar een vereniging zonder discriminatie, agressie, pesten en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag
 • Fairplay en sportiviteit worden hoog in het vaandel gedragen
 • Er wordt gewerkt aan een fysiek veilige omgeving waarin elk lid zich veilig kan bewegen
 • Er heerst een open sfeer waarin iedereen zijn mening kan geven
 • Er wordt op een gezonde en medisch verantwoorde manier aan sport gedaan.

Van alle leden en allen die betrokken zijn bij de verenging, wordt verwacht dat ze zich onberispelijk gedragen en hiermee een voorbeeld zijn voor alle anderen.

 

Volgende gedragscodes zijn dan ook van toepassing binnen onze club:

 1. Van elke fiets(t)er wordt geacht dat ze alle verkeersregels in acht nemen;

 2. Een rood stopteken wordt nimmer genegeerd;

 3. Het gebruik van een goed onderhouden fiets is wenselijk. Controleer daarom met regelmaat de banden en de remmen;

 4. Wij adviseren om een fietsbel te installeren en deze op gepaste wijze te gebruiken;

 5. Van iedereen wordt verwacht de aanwijzigingen van de wegkapiteins te volgen;

 6. Iedereen waarschuwt elkaar (op gepaste wijze) in woord en gebaar voor tegemoet komend- en achteropkomend verkeer, obstakels en voor richting wijzigingen;

 7. Vermijd plotseling remmen en van lijn veranderen. Ga niet tussen de wielen van je voorgangers fietsen;

 8. Hergroepeer na oversteken en klimmetjes, er wordt pas opnieuw doorgereden als achteraan ‘compleet’ geroepen is;

 9. Na bochten en nadat men op één lijn moest rijden, wordt er trager opgetrokken;

 10. Het is de verantwoordelijkheid van elk lid om ervoor te zorgen dat zijn fiets conform de wegcode is;

 11. Respecteer het milieu: laat geen afval achter;

 12. Neem geen onnodig risico;

 13. De wegkapiteins zorgen ervoor dat men elkaar helpt en er geen onoverzichtelijke en/of onveilige situaties op de weg ontstaan;

 14. De leuze van de club is ‘SAMEN UIT SAMEN THUIS’ & ‘DRAAG ZORG VOOR ELKAAR

Deze gedragscodes dienen verplicht aanvaard en gerespecteerd te worden. Indien een lid deze verplichting niet respecteert, kan dit een grond tot uitsluiting of schorsing van het betrokken lid bij de sportvereniging zijn.

ARTIKEL 6 TUCHT EN SANCTIES

Wanneer een lid een bepaling van de statuten, het intern reglement, gedragscode of ander reglement geschonden heeft of zich ongepast gedragen heeft, kan een klacht aanhangig gemaakt worden conform de tuchtprocedure van de federatie waarbij de vereniging is aangesloten. Door de aansluiting bij de sportvereniging onderschrijft elk lid het tuchtreglement van de federatie en aanvaardt de toepassing ervan.

Daarenboven kan het bestuur van de sportvereniging ter voorkoming van herhaling, om de orde of rust te herstellen of de veiligheid te waarborgen, ordemaatregelen (bv. schorsing deelname activiteiten) nemen. Dit betreft een bestuurlijke maatregel, geen tuchtsanctie

 

 

ARTIKEL 7 SPORTSPECIFIEKE REGELS

 

7.1.      Onze club kent volgende kampioenschappen met bijbehorende trofee

 • Algemeen kampioen” wordt het lid dat aan het grootste aantal ritten heeft deelgenomen op de zaterdagen, woensdagen en zondagen; men kan maximaal 2 punten per week verdienen

 • “Zondagskampioen” wordt het lid dat het grootste aantal deelnames heeft aan de zondagsritten. Men kan niet tezelfdertijd zondagskampioen zijn én algemeen kampioen zijn

 • “Woensdagskampioen” wordt het lid dat het grootste aantal deelnames heeft aan de woensdagavond ritten.  Wie algemeen- / zondag- / 65+-kampioen is kan geen woensdagkampioen zijn.

 • De 65-plus trofee” wordt bestreden door de leden die in het werkingsjaar de leeftijd van 65 bereiken of al hebben bereikt. De 65-plusser met het grootste aantal deelnames aan de ritten is onze 65-plus kampioen

 • “De trofee van verdienste” Ieder aanwezig lid heeft één stem. Een lid van verdienste onderscheidt zich van de andere leden. Hij of zij doet net dat tikkeltje meer dan wat van een lid verwacht wordt. Het is belangrijk dat hij of zij oog heeft voor de groep en de groep boven het individu stelt. Het lid van verdienste wordt door de leden op de algemene vergadering van oktober verkozen. 

Keizer wordt diegene die driemaal achtereenvolgens algemeen kampioen is.

7.2       In het kader van een veilige beoefening van de sport, legt de sportclub volgende regels op aan de leden:

 • Het dragen van een fietshelm is steeds verplicht.

 • De clubkledij wordt altijd gedragen tijdens de toertochten en de ritten die vermeld zijn in het programma van De Zeevogels. Het dragen van deze kledij met daarop de sponsors is verplicht, vooropgesteld dat de weersomstandigheden dit toelaten. Indien dit niet gebeurt, telt de aanwezigheid niet (geen punt) en dient het lid achteraan in de groep te rijden. Wie deelneemt aan een rally op zaterdag dient binnen de week zijn deelnamebewijs te bezorgen aan één van de bestuursleden samen met een foto/selfie als bewijs dat in de clubkledij werd gereden

 • Bij fietspech en valpartijen is iedereen verplicht te stoppen, zich aan de zelfde kant van de weg op te stellen en de aanwijzingen van de baankapiteins en overige bestuursleden te volgen.

 • Ieder lid van de club is een individuele weggebruiker en moet zich dus houden aan het verkeersreglement. De gevolgen van inbreuken op dit reglement zijn ten laste van de weggebruiker. Dit wil onder andere zeggen dat er maximaal 2 personen naast elkaar mogen rijden en dat er in groep pas vanaf 15 (vijftien) personen op de rijbaan gereden mag worden in plaats van op het fietspad. (enkel geldig in België, in Nederland steeds op het fietspad)

 • Wanneer het rijden in één rij noodzakelijk is, dient de gehele groep te versnellen, dit gebeurt telkens op aangeven van de baankapiteins. Men volgt steeds de richtlijnen van de baankapiteins op.

 • De mogelijkheid tot vrije snelheid wordt voorzien indien het parcours en de weersomstandigheden dit toelaten. Het startsein wordt gegeven door de baankapitein, op het einde van het traject wordt er gewacht tot de groep weer voltallig is, men houdt zich aan de verkeersregels, vrije snelheid is geen wedstrijd.

 • Het bestuur is niet aansprakelijk, noch ten private titel, noch ten collectieve titel voor ongevallen onder welke vorm dan ook. Er kan tegen het bestuur geen enkel verhaal uitgeoefend worden

 • Leden die betrapt worden op het gebruik van stimulerende middelen en / of verspreiding ervan, worden onmiddellijk uit de club ontslagen, zonder welk verhaal dan ook.

 • Leden die de club in diskrediet brengen, zich niet houden aan de regels van de club of het vlotte verloop van een rit belemmeren doordat hun gedrag door andere leden als storend wordt ervaren, kunnen door het bestuur worden geschorst voor een bepaalde periode of uit de club geweerd worden, zonder welk verhaal dan ook.

 

Tijdens de ritten van alle groepen worden onderstaande fluitsignalen gehanteerd door de wegkapiteins, die door iedereen van de groep dienen gevolgd te worden.

De betekenis van van de fluitsignalen tijdens de ritten is als volgt:

 • Eén (1) fluitsignaal: hiermee wordt een gevaarlijke situatie aangegeven. Dit kan gaan van een wegversmalling, aankomend verkeer uit de andere richting, steentjes op de weg, etc….. Gevaarlijke situaties worden ook steeds mondeling doorgegeven van voor naar achter.

 

 • Twee (2) fluitsignalen: De kopmannen/-vrouwen van de groep moeten vertragen.

 

 • Drie (3) fluitsignalen: Geeft aan dat de volledige groep dient te stoppen. Dit kan zijn voor pech (bvb. Lekke band) of om een korte pauze in te lassen.

De ganse groep gaat aan éénzelfde kant van de weg staan, zodat andere weggebruikers niet gehinderd worden.

 

            Tijdens de ritten worden onderstaande tekens gehanteerd voor het aangeven

van gevaren, obstakels, veranderen van rijrichting:

 • Stoppen: kopman steekt arm omhoog en roept ‘Stop’
 • Weg vrij: kopman steekt arm omhoog, wuift naar voor en roept ‘Vrij’ of ‘OK’
 • Rechtdoor: kopman roept ‘Rechtdoor’
 • Links afslaan: kopman steekt linkerarm uit naar links en roept ‘Links’
 • Rechts afslaan: kopman steekt rechterarm uit naar rechts en roept ‘Rechts’
 • Obstakel in/op wegdek: kopman roept naam obstakel en wijst ernaar
 • Andere weggebruikers voor (tegenliggers): kopman roept naam tegenliggend verkeer en wuift met linkerarm naar ‘rechts’
 • Andere weggebruikers rechts voorbij rijden/inhalen: Kopman roept ‘Opzij’ en wuift met rechtarm naar links
 • Groep wordt ingehaald door achterliggend verkeer: laatste man roept ‘Achter’
 • Problemen: Betrokkene roept ‘Lek’

 

7.3.      Verder worden voor de goede werking van de vereniging volgende regels gehanteerd voor het verdienen punten die meetellen voor de kampioenschappen:

De aanwezigheden worden steeds door één van de aanwezige bestuursleden genoteerd. Beslissingen inzake parcourswijzigingen of schorsing van de rit gebeuren eveneens door één van de bestuursleden.

Onze sponsors leveren een niet geringe inspanning bij het financieel ondersteunen van de club. Onze leden genieten hierdoor behoorlijk wat financiële en niet-financiële voordelen.

Uit respect voor onze sponsors en om zichtbaarheid te geven aan onze sponsors vraagt bestuur aan de leden om in volledige clubkledij te fietsen.

Zoniet wordt het punt voor die gereden rit niet toegekend.

 • Een geldige zondagsrit wordt gereden met minstens 2 (twee) deelnemers per groep. Indien dit aantal niet aanwezig is, wordt de rit niet gereden en telt de aanwezigheid van het eventuele opgedaagde lid niet, en krijgt het lid geen punt.

 • Voor een geldige zaterdag- of woensdagsrit neemt u deel aan de rit die aan de Markt vertrekt  of neemt u deel aan een gepubliceerde rit uit het programma van één van de officiële wielerbonden,  in dit laatste geval bent u vrij in uw keuze van vertrektijd, afstand en route.

 • Indien tijdens een zondagsrit het parcours verlaten wordt vooraleer het lokaal wordt bereikt, dan wordt er geen punt toegekend.

 • Indien bij ritten die starten aan de markt, bij slechte weersomstandigheden, beslist wordt door de deelnemers om niet te starten, dan wordt deze rit geannuleerd, en worden achteraf geen punten meer toegekend aan diegenen die nadien beslissen om de rit toch te rijden. Indien de weersomstandigheden het niet toelaten om de rit volledig uit te rijden dan wordt de rit door één van de aanwezige bestuursleden opgeschort en wordt er in voltallige groep (zonder opsplitsingen) terug huiswaarts gereden. De deelnemers krijgen wel een punt. 

 • Deelname en/of medewerking aan fietsactiviteiten in clubverband wordt verrekend als zondagspunt. Fietsactiviteiten die niet vooraf op het programma vermeldt staan, maar goedgekeurd werden door het bestuur, worden verrekend als zaterdagspunt/woensdagpunt.

 

7.4       Omtrent de goede werking van de vereniging worden ook nog volgende afspraken gemaakt:

 • Bij inschrijving of hernieuwing van het lidmaatschap verklaart het lid zich akkoord met het reglement van de club. Het fietsprogramma kan gedurende het lopende seizoen omwille van veranderde omstandigheden gewijzigd worden.

 • Eventuele voorstellen of nieuwe ideeën mogen altijd aan een bestuurslid doorgegeven worden. Deze worden dan in de volgende bestuursvergadering besproken.

 • Tijdritfietsen en (elektrische) mountainbikes zijn enkel toegelaten tijdens de clubritten van de C-groep (niet in de A-en B groep) en moeten achteraan die groep rijden. Elektrische koersfietsen zijn toegelaten in groep A en B.

7.5       Terugverdienvoorwaarden fietskledij:

Bij de lancering van een nieuwe fietsuitrusting bepaald het bestuur wat de minimale basisuitrusting is die aangekocht moet worden en krijg je als bestaand lid een getrouwheidspremie waarvan de hoogte door het bestuur vastgelegd wordt tijdens een bestuursvergadering.

 

Gedeeltelijk terugverdienen van de uitgave aan kledij is als volgt:

Leden die bij de aanschaf van de nieuwe kledij de maximale tegemoetkoming willen bekomen, dienen over 3 jaar gemiddeld 15 ritten per jaar te rijden of 45 ritten over 3 jaar.

Leden die 2 jaar lid zijn, krijgen na 30 gereden ritten over 2 jaar 2/3de van het maximale bedrag.

Leden met 1 jaar lidmaatschap kunnen dan maximum 1/3de van het maximale bedrag krijgen.

Leden die in 2 jaar 45 ritten rijden, kunnen maximum 2/3de krijgen. Je kan dus maximum 1/3de van het maximale bedrag krijgen per gereden jaar.

Voor leden die omwille van ongeval of ziekte niet hebben kunnen fietsen kan een uitzondering gemaakt worden, het bestuur zal hierover dan beslissen. 

 

De terugverdienmogelijkheid voor de aankoop van de clubkledij gebeurt via het “voor wat, hoort wat” principe.

De leden moeten in het volgend jaar lid blijven van WTC Zeevogels.

Terugverdienen kan aan 2,4 euro per punt. 1 rit is 1 punt.

Met een maximum van 60 €  per jaar vanaf een aankoopbedrag van minimaal 360 €.

Er kunnen maximaal 2 punten per week worden verdiend.

Er is keuze tussen een rit op woensdagavond, zaterdag- en zondagvoormiddag.

 

De terugverdien mogelijkheid is beperkt tot de helft van het totale aankoopbedrag, inclusief bijbestellingen in de periode van 3 jaar, met een maximum van 180 €.

 

M.a.w. de terugbetaling is gerelateerd aan:

 1. Het totaal bestede bedrag bij de aankoop van kledij. Het terugverdien bedrag wordt omgerekend op basis van het aankoopbedrag van de clubkledij.

De verrekening van de aankoop van een bijbestelling gebeurt op het einde van het seizoen waarin de bijbestelling is betaald.

 1. Er kan niet meer terug verdient worden dan het aankoopbedrag min de getrouwheidsbonus.

 2. Of je het daarop volgend seizoen (jaar) opnieuw lid bent.

 

De terugbetaling loopt steeds over 3 jaar, omdat we telkens 3 seizoenen met dezelfde uitrusting rijden.

De verrekening van de aankoop van een bijbestelling gebeurt op het einde van het seizoen waarin de bijbestelling is betaald.

 

7.6       De verschillende groepen en hun snelheden

            Ieder lid fietst op zijn eigen niveau.

            In elke groep is de leuze van de club: ‘SAMEN UIT SAMEN THUIS’ &

‘DRAAG ZORG VOOR ELKAAR

 

            A-groep – snelheid 30+ km/u

Een groep voor de geoefende fietser die wekelijks meefietst met de club en/of regelmatig een geoefende cyclotocht meepikt.

Een fietser met ambitie, maar die wel begaan is met zijn medefietser.

 

B-groep – Gemiddelde snelheid 28-29km/u met een max. van 30km/u

Een groep voor de regelmatige fietser die niet bang is van een fietsrit tot 80 à 90 km

afstand.

Het stevig doorfietsen in groep staat centraal, aan een constant tempo.

Ook hier zijn we steeds begaan met onze medefietsers.

 

C-groep – Gemiddelde snelheid 24-25km/u met een max. van 26km/u

De startgroep voor de beginnende fietsers, en voor leden die het wat rustiger aan

willen doen, waar samen fietsen en samenzijn primeert op afstand en snelheid.

 

Diegenen die het bij de C-groep te traag vinden, kunnen makkelijk doorgroeien naar de B-groep.

Hetzelfde geldt uiteraard ook voor de B-rijders met ambitie, zij kunnen starten of doorgroeien naar de A-groep

 

Start van de 3 groepen

De 3 groepen (A, B en C) starten om 8u30 op de Markt in De Haan

Enkel de eerste maand (Maart) en de laatste twee maanden (September en Oktober)van het seizoen wordt hiervan afgeweken dan starten alle groepen om 9u00.

 

Waarom starten alle 3 de groepen op hetzelfde uur en dezelfde plaats?

Als er mededelingen zijn, kan dit op hetzelfde moment aan alle aanwezige leden gecommuniceerd worden.

Leden die ’s ochtends twijfelen om mee te komen fietsen, omdat men bang is dat er onvoldoende leden in een bepaalde groep (A/B/C) aanwezig zullen zijn, hoeven nu niet meer te twijfelen.

Op die manier leren alle leden uit de 3 verschillende groepen elkaar kennen.

Aanwezigheden kunnen eenvoudig opgenomen worden.

Het vergemakkelijkt de keuze met welke groep men wilt meerijden.

 

ARTIKEL 8 SPONSORING

Op onze clubkledij staan sponsorlogo’s. De kledijsponsor betaalt een aanzienlijk bedrag om zichtbaarheid te geven aan zijn onderneming.

Het sponsorcontract ligt contractueel vast voor een periode van 3 jaar.

In ruil hebben wij ons als club akkoord verklaard dat onze leden tijdens de ritten, georganiseerd door onze club, de volledige clubkledij dragen.

De sponsors waarderen dit en de leden dienen dit uit respect voor de sponsors ook te respecteren.

De club kan contracten met sponsors aangaan. In het kader hiervan kunnen de leden communicatie toegestuurd krijgen waarop de sponsors vermeld staan. Daarnaast kan de leden ook gevraagd worden om clubkledij te dragen waarop het logo van de sponsor(s) is afgebeeld. De leden verbinden zich ertoe de goede naam en de rechten van de sponsors van de vereniging te eerbiedigen.

 

 

ARTIKEL 9 AANGIFTE ONGEVAL EN AANSPRAKELIJKHEID

 

 • Ingeval van ongeval in de loop van een activiteit van de vereniging, moet het lid dit zo snel mogelijk meedelen aan de betrokken verantwoordelijke. Indien het ongeval gedekt wordt door de verzekering van de vereniging, zal hiervan een aangifte gebeuren. Het lid is verzekerd volgens de polisvoorwaarden van deze verzekering en kan voor de niet gedekte of vergoede schade geen vergoeding vragen van de vereniging. De polisvoorwaarden zijn te raadplegen via het secretariaat.

 

 • De vereniging is niet aansprakelijk voor de diefstal of de beschadiging van persoonlijke bezittingen van de leden, ook niet gedurende de uitoefening van de sport- of vrijetijdsactiviteiten.

 

 • Ieder lid is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.

 

 • De vereniging kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inbreuken op de bepalingen van dit reglement, begaan door haar leden of door derden.

 

ARTIKEL 10 PRIVACY

De vereniging verbindt zich ertoe de geldende wettelijke bepalingen rond de privacy van de leden te zullen respecteren.

Elk lid stemt ermee in dat tijdens alle activiteiten van de vereniging foto’s en beeldopnames gemaakt worden waarop het lid afgebeeld wordt. Elk lid stemt er mee in dat deze foto’s en opnames door de vereniging gebruikt mogen worden voor weergave of publicatie op de website, folders, nieuwsbrief of sociale media van de sportvereniging, in welke vorm ook en al dan niet met vermelding van diens naam. Indien een lid dit niet wenst zal hij hiertoe uitdrukkelijk een verklaring afleggen tegenover het bestuur van de vereniging.

Het gebruik van de afbeelding levert geen financiële vergoeding op voor het lid.

 

ARTIKEL 11 WIJZIGING VAN HET INTERN REGLEMENT

Dit intern reglement kan enkel gewijzigd worden op de wijze zoals in de statuten van de vereniging bepaald. Behoudens andersluidende bepaling kan het intern reglement aangepast worden door het bestuursorgaan van de vereniging.

De laatste wijziging vond plaats op 22 oktober 2023 te Vlissegem – De Haan

Nieuws

 • overlijden René Van Houtte

  We vernemen het overlijden van René Van Houtte.

  Veel sterkte aan René's vele vrienden en famillie.

   
 • Steun onze vereniging het hele jaar door gratis via Trooper

  Weet je al dat je onze vereniging het hele jaar door financieel kan steunen wanneer je online shopt?
  En dat zonder dat het jou ook maar één cent extra kost. Gewoon door eerst via https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/vzwwtczeevogelsdehaan te surfen en vanop die pagina door te klikken naar één van de meer dan 1.000 webshops die onze vereniging met veel plezier een stukje van jouw aankoopbedrag schenken.

  We leggen het even in stapjes uit:
  Stap 1: Ga naar https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/vzwwtczeevogelsdehaan 

  Stap 2: Zoek naar de webshop waarbij je wil shoppen.

  Stap 3: Laat je gegevens na in de pop-up als je wil weten hoeveel jouw aankoop onze vereniging zal opleveren en shop daarna zoals altijd. Het kost je niks meer.

  Stap 4: De webshop steunt ons met een percentje van je aankoop.
   
  Die aangesloten webshops zijn trouwens niet van de minste: Bol.com, Booking.com, JBC, Krëfel, Torfs,…  en nog zo’n 1.000 andere shops! Neem maar eens een kijkje op www.trooper.be

  Groetjes,
  Het bestuur

   
 • Attest Ziekenfonds

  Als lid van WTC Zeevogels De Haan kan je via je ziekenfonds allicht jaarlijks een tussenkomst krijgen voor uw lidmaatschap.

  Het exacte bedrag van de tussenkomst hangt af van het ziekenfonds waarbij je bent aangesloten.
  Om je lidmaatschap aan te tonen, kan je een document afdrukken van de beheerspagina van de VWB. 

  Wanneer je surft naar vwb.be, meld je je aan met je gebruikersnaam en paswoord.
  Bovenaan rechts klik je op de knop Beheer (tandwieltje):


  Eens je in de beheerspagina zit, kan je in het menu aan de linkerkant van het scherm klikken op Attest Ziekenfonds


  Kies daarna het jaar waarvoor je een attest wilt afdrukken.
  Opgelet; 2024 staat nog niet in deze lijst omdat we nog niet alle combi lidmaatschappen verzameld hebben (we vroegen leden hun lidmaatschap te verlengen voor 7/12)

   

  Werner

   

   

Login Form